Algemene Voorwaarden

Rijschool RijGoedWeg

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met rijschool RijGoedWeg als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van rijschool RijGoedWeg. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen.


Artikel 2 - Rijopleiding

De rijlessen:
2.1 Worden gegeven door bevoegde instructeur(s) welke aan de eisen voldoet van de wet Rijonderricht Motorrijtuigen ( WRM );
2.2 Hebben een tijdsduur van minimaal 60 minuten en worden volledig benut voor leerling;
2.3 Zijn voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
2.4 Zijn voor leerlingen van 16 ½ jaar en ouder.


Artikel 3 - Verplichtingen Rijschool

De rijschool zorgt ervoor dat:
3.1 De leerling een passende rijopleiding krijgt aangeboden
3.2 De leerling zo goed als mogelijk wordt opgeleid voor het CBR praktijkexamen.
3.3 Wanneer overeenkomst is bereikt over het aanvragen van het praktijkexamen deze binnen 14 dagen wordt ingediend bij CBR en deze datum zo spoedig mogelijk aan de leerling medegedeeld wordt.
3.4 De lesauto is voorzien van een dubbele bediening, extra spiegels en verplichte "L", conform de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM)
3.5 De leerling zijn rijexamen in principe aflegt met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
3.6 Alle noodzakelijke ( bedrijfs ) verzekeringen aanwezig zijn.
3.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.


Artikel 4 - Verplichtingen Leerling

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:
4.1 De leerling klaar staat op de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats.
4.2 Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging. de volledige lesprijs te voldoen.
4.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
4.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
4.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
4.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 4.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
4.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 4.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.


Artikel 5 - Betaling

5.1 De leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten bij vooruitbetaling te voldoen aan de rijschool. Dit mag contant of via een bankoverschrijving binnen 10 dagen en voor de 1e les nadat de leerling de factuur heeft ontvangen onder vermelding van factuurnummer en voor- en achternaam van de leerling;
5.2 De leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld vooraf aan de rijles contant aan de rijinstructeur te voldoen;
5.3 Er kan max. in 3 termijnen worden betaald. Bij betaling in termijnen dient het 1e termijnbedrag binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur en voor de 1e les te zijn voldaan. De 2e termijn dient betaald te worden voordat 1/3 van het pakket verbruikt is en de 3e termijn dient betaald te worden voordat 2/3 van het pakket verbruikt is. Mochten de 2e en/of 3e termijn niet op tijd zijn bijgeschreven kunnen de lessen geen doorgang vinden. Bij te late betaling van een termijnbedrag komt het recht op termijnbetaling te vervallen en dient het totaalbedrag ineens te worden voldaan. Zodra deze is voldaan zullen de lessen weer worden voortgezet, met in achtneming van een eventuele wachttijd. Bij betaling in termijnen of bij het versturen van een betalingsherinnering is de rijschool tevens genoodzaakt € 25 extra aan administratiekosten te rekenen.
5.4 Indien een betaling uitblijft, ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur .De Rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. 5.5 Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
5.6 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. 5.7 De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van een lesovereenkomst de lesprijs/pakketprijs te verhogen.


Artikel 6 - Lespakketten

6.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.
6.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket.


Artikel 7 - Praktijkexamen/ Tussentijdse Toets (hierna: TTT)

7.1 Indien het praktijkexamen/TTT wegens weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon verschuldigd;
7.2 De leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen /TTT verschuldigd indien hij of zij het eerste praktijkexamen/TTT niet kan afleggen doordat:
- De leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen na (proef)examendatum door middel van een doktersverklaring aan de rijschool kenbaar maakt.
- Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef)examen wordt begraven of gecremeerd.
- Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het (proef)praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.
7.3 Als de leerling niet of te laat op een toets/rijexamen verschijnt of deelname geweigerd wordt door oorzaken welke aan de leerling toegerekend kunnen worden, zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamen voor de leerling. Kan de oorzaak aan de rijschool toegerekend worden, dan zijn de aanvraagkosten voor een nieuwe toets/rijexamen voor de rijschool.


Artikel 8 - Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten

8.1 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen, met inachtneming van punt 4.3.
8.2 De leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen. De Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden/TTT gelden en administratiekosten van € 25,- en met een minimum van € 125,-, aan de leerling terug betalen.
8.3 Indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met de rijschool. Mochten leerling en rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.


Artikel 9 - Vrijwaring

9.1 Als de leerling tijdens de rijles of een toets/rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden dan kan de rijschool de leerling in principe niet aansprakelijk stellen. De rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks waarschuwen en ingrijpen van de instructeur toch schade ontstaat of een boete verkregen wordt.
9.2 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor medicijnen met een gele/rode sticker op de verpakking. Als bij schade blijkt dat de leerling onder invloed was, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.
9.3 Indien de leerling verzwegen heeft dat hij/zij een rijontzegging heeft of geen voertuig mag besturen om welke reden dan ook, zijn de hieruit voortkomende kosten/boetes voor de Leerling. Als bij schade blijkt dat de leerling een rijontzegging had, zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 10 - Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.